Algemene Ledenvergadering v.v. S.G.V

Hierbij nodigt het bestuur van de v.v. S.G.V. u uit voor de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op:

 

Donderdag 18 oktober 2018 om 21:00 uur in de kantine te Schildwolde

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen van de ledenvergadering van 2 november 2017
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018 alsmede het vaststellen van de balans en de stand van baten en lasten
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2018-2019
 9. Vaststelling van de contributie
 10. Bestuursverkiezing: Henk Fokkema is verkiesbaar als voorzitter, Nienke de Gries, Mandy Kroeze en Manuela Overgaauw zijn verkiesbaar als bestuurslid
  Voor de kiesbare leden van het bestuur kunnen tegenkandidaten worden gesteld tot de woensdag vóór de ALV. (17-10-2018)
 11. Benoeming leden kascommissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Alleen leden van de vereniging van 16 jaar en ouder hebben stemrecht. Ouders of verzorgers van jeugdleden en donateurs hebben wel toegang tot de vergadering maar hebben geen stemrecht.

Indien u de notulen en het jaarverslag wilt inzien kunt u deze bij de secretaris opvragen: [email protected]

 

X